Take control of your career with Etlia Career Radar 

At Etlia, development discussions were thrown into the trash can and an employee-oriented Career Radar concept supported by an external coach was developed. 

At Etlia, we decided to throw development discussions into the trash can and that’s how Career Radar was developed – an employee-oriented concept supported by an external coach. We already covered the topic in our previous blog posts, so if you haven’t read them yet, you can find them here: https://etlia.fi/home/blog-2/ 

But does our external coach Lassi Albin Viljakainen have to say about our concept? 

Lassi Albin is an entrepreneur and ICF-PCC certified management and career coach, who has also been involved in developing the Etlia Career Radar program. Lassi has impressive 3000 working hours in coaching. He has done coaching and sparring in organizations of different sizes around the world. His strength as a coach is his excellent knowledge of people, which is also one of the biggest reasons he has ended up in career coaching. 

The most important thing for Lassi as a coach is that the person being coached feels liberated, empowered, and good after the coaching session. Lassi Albin hopes that the coachee will think that they have been able to talk openly and confidentially and that they have been able to reflect on themselves and possibly make new insights. Several trainees have said that the sessions open up several interesting perspectives and ideas, which are nice to think about afterward. 

According to Lassi Albin, the Career Radar coachees have come to sessions with very open minds. He never once felt that someone didn’t want to talk or had deliberately left something unsaid. 

According to Lassi Albin, freedom and straightforwardness are definitely what makes Etlia Career Radar so special as a career coaching program. Since the program is completely new and developed exclusively for Etlia, it cannot be directly compared to the training methods used in other companies. However, in his other coachings, Lassi Albin has seen excellent results, especially in companies that are both transparent and close to the employee, so that the employee feels safe and valued. Another difference compared to other methods that Lassi Albini encountered is that Etlia Career Radar is intended for everyone, and not just for, for example, the management ladder. The fact that everyone is offered an equal opportunity increases the spirit of togetherness and the feeling of belonging in the company. 

The result of Etlia Career Radar is that everyone will get their own career development plan, which is regularly calibrated and implemented together with colleagues and the company. With Etlia Career Radar, we aim for an increasingly open and transparent work culture where everyone is allowed to pursue what they want and aim for their development results. We want to offer our employees all the necessary tools to support professional growth, as well as a safe and open work environment. We think that every person from Etlia deserves to have the freedom to develop their career individually and freely in the direction they want, receiving the support of both the company and the community for their desired career path. 

Interested in Career Radar? We will be happy to tell you more! Feel free to contact juuso.maijala@etlia.fi 

Etlia Career Radarin avulla oma työura haltuun

Heitimme kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitimme oman työntekijälähtöisen Etlia Career Radar -konseptin. Ulkoinen valmentajamme Lassi Albin Viljakainen kertoo, että uuden sukupolven uravalmennus on tärkeässä osassa kun kehitämme Etliassa avointa ja kannustavaa työpaikkakulttuuria.

Lassi Albin on yrittäjä ja ICF- ja PCC-sertifioitu ura- ja johdon valmentaja, joka on myös ollut mukana kehittämässä Etlia Career Radar -ohjelmaa. Takanaan Lassilla on huimat 3000 valmennustuntia, sekä kokemusta valmentamisesta ja sparrauksesta eri kokoisista organisaatioista ympäri maailmaa. Hänen vahvuutensa valmentajana on erinomainen ihmistuntemus, joka on myös yksi suurimmista syistä, miksi hän on päätynyt juuri uravalmennuksen pariin. 

Luottamus synnyttää uusia oivalluksia

Tärkeintä on, että valmennettavalle jää valmennuksesta vapautunut, voimaantunut ja hyvä fiilis. Lassi Albin toivoo, että valmennettava kokee saaneensa keskustella avoimen luottamuksellisesti, ja että hän on päässyt reflektoimaan itseään sekä tekemään mahdollisesti uusia oivalluksia. Useat valmennettavat ovat kertoneet, että istunnot avaavat useita mielenkiintoisia näkökulmia ja ideoita, joita on mukavaa jäädä pohtimaan. 

Etlia Career Radar -valmennettavat ovat Lassi Albinin mukaan lähteneet mukaan erittäin avoimin mielin. Hänelle ei kertaakaan ole jäänyt tunnetta, etteikö joku olisi halunnut puhua tai olisi jättänyt tarkoituksella jotakin sanomatta. 

Uravalmennus kuuluu koko henkilöstölle

Lassi Albinin mukaan Etlia Career Radarin tuoma vapaus ja suoraviivaisuus tekee siitä erityisen uravalmennusohjelman. Koska ohjelma on aivan uusi ja Etlialle kehitetty, ei sitä suoraan voi verrata muissa yrityksissä käytettyihin valmennusmetodeihin.

Muissa valmennuksissaan Lassi Albin on nähnyt erinomaisia tuloksia erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa ollaan sekä läpinäkyviä että lähellä työntekijää, jolloin työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Eroa muihin Lassi Albinin kohtaamiin metodeihin tuo myös se, että Etlia Career Radar on tarkoitettu kaikille, eikä vain esimerkiksi johtoportaalle. Se että kaikille tarjotaan yhtäläinen mahdollisuus, lisää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksessä. 

Ammatillinen kasvu lisää motivaatiota

Etlia Career Radarin tuloksena jokaiselle on tehty oma urakehityssuunnitelma. Sitä kalibroidaan säännöllisesti ja toteutetaan yhdessä kollegojen ja yrityksen kanssa.

Tavoittelemme ohjelman avulla yhä avoimempaa, läpinäkyvämpää ja omiin kehitystuloksiin tähtäävää työpaikkakulttuuria, missä aivan jokaisella on lupa tavoitella haluamaansa. Haluamme tarjota työntekijöillemme kaikki tarvittavat työkalut ammatillisen kasvun tueksi, sekä turvallisen ja avoimen työympäristön. Mielestämme jokainen etlialainen ansaitsee saada vapauden kehittyä urallaan yksilöllisesti ja vapaasti haluamaansa suuntaan, saaden sekä yrityksen että yhteisön tuen haluamalleen urapolulle.  

Kiinnostuitko Career Radarista ja Etliasta työpaikkana? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

Lue myös aiheesta aiemmin kirjoitetut blogit:

Kehityskeskusteluille kyytiä
Mikä on Etlia Career Radar?

Mikä on Etlia Career Radar?

Etliassa heitettiin kehityskeskustelut romukoppaan ja kehitettiin oma työntekijälähtöinen ulkoisen valmentajan tukema Career Radar konsepti, josta kerroimme jo edellisessä blogikirjoituksessamme. Jos et vielä lukenut edellistä blogikirjoitustamme, niin voit käydä lukemassa sen täältä. 

Nyt kerromme miten prosessimme toimii: 

1. Askel: Tilannekartoitus.

Jotta omia unelmia voi lähteä tavoittelemaan, on ne oltava ensin olemassa. Tilannekartoituksessa tehdään ensin itsereflektointia valmentajalta saadun kyselylomakkeen avulla, jonka avulla selvitetään omia vahvuuksia ja kehityskohtia. Lisäksi kartoitetaan minkälaisia urasuunnitelmia ja tavoitteita valmennettavalla mahdollisesti on.  

2. Askel: Tapaaminen ulkopuolisen uravalmentajan kanssa. 

Toisessa vaiheessa valmennettavan persoonaan ja urasuunnitelmiin syvennytään ulkopuolisen uravalmentajan kanssa luottamuksellisessa ympäristössä. Tässä vaiheessa lähdetään myös rakentamaan suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan valmennettava kirjaa konkreettisen sillan nykyhetken ja tavoitteen välille. Suunnitelmaan sisältyy valmennettavan itsensä laatima aikataulu sekä konkreettiset toimenpiteet.

3. Askel: Suosittelemme jakamaan suunnitelmasi kollegoiden kanssa. 

Tämä perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja valmennettavalla on vapaus pitää suunnitelmansa myös omana tietonaan. Jakamista ja yhteistä seurantaa suosittelemme siksi, että suunnitelmansa jakamalla valmennettava saa taakseen niin työyhteisön kuin yrityksen tuen. Näin pyrimme myös rakentamaan avointa, läpinäkyvää ja voimaannuttavaa työpaikkakulttuuria, jossa on turvallista puhua avoimesti omista suunnitelmistaan. 

4. Askel: Säännöllinen kalibrointi.

Kalibrointi-istuntojen tarkoitus on palata valmennettavan suunnitelmaan yhdessä tiiminvetäjän kanssa. Tapaamisissa keskustellaan siitä missä kyseisellä hetkellä mennään, ja varmistetaan että valmennettava on saanut kaiken tarvitsemansa tuen. 

5. Askel: Vuosittainen keskustelu ulkopuolisen valmentajan kanssa. 

Suosittelemme päivittämään oman suunnitelman säännöllisesti myös valmentajan kanssa. Normaalisti tämä tehdään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa esimerkiksi elämänmuutostilanteissa suosittelemme intensiivisempää valmennusjaksoa, jotta oma suunnitelma saadaan pidettyä ajantasaisena.  

Lisää Career Radar -valmennuksesta seuraavassa blogissamme, pysythän kuulolla! 

Kiinnostuitko Career Radarista? Kerromme mielellämme lisää! Ota rohkeasti yhteyttä juuso.maijala@etlia.fi  

.