Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa

Miten yhdistät onnistuneesti SAP-datan osaksi data-alustaa

Liiketoiminnan ketterä johtaminen vaatii relevanttia ja reaaliaikaista tietoa. SAP on yksi tavallisimmista yritysjärjestelmistä. Yleensä liiketoiminnalle tärkeää dataa kerätään useista muistakin järjestelmistä. Siksi yritysjohtoa palvelevissa data- ja analytiikkahankkeissa on usein keskeistä SAP-datan integrointi muiden sisäisten ja ulkoisten datalähteiden kanssa.

Kaikki yritysdata samaan alustaan, mutta miksi?

Merkityksellisen tiedon ja syy-yhteyksien selkeä esittäminen ja analysointi edellyttävät eri lähteistä peräisin olevan datan yhteensovittamista. Kun kaikki tieto pystytään yhdistämään yhteismitallisena yhdelle data-alustalle, liiketoiminnan johtamiseen saadaan uutta ja arvokasta informaatiota.

Yhtenäinen data-alusta mahdollistaa perinteisen raportoinnin lisäksi esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisen ja pitkälle viedyn liiketoiminta-analytiikan, kuten koneoppimisen ja AI:n. Tämä ei onnistu, jos data on siiloutunut useisiin järjestelmiin. 

Hankalin tilanne on yrityksissä, joissa esimerkiksi yritysostojen seurauksena on useita erilaisia mutta samaa tehtävää toteuttavia järjestelmiä. Vertailukelpoisen tiedon saaminen yhteistä analyysia varten vaatii silloin harmonisointia, joka vaatii eri lähdejärjestelmien kokonaisvaltaista ymmärrystä, sekä liiketoiminta-, että teknologiamielessä.

SAP-dataintegraatiohankkeen haasteita 

Kun yksi osa tiedosta on SAPissa, esimerkiksi yrityksen taloushallinto, ja loput seurattavat ja analysoitavat tiedot esimerkiksi erillisessä toiminnanohjausjärjestelmässä (ERP), asiakastietojärjestelmässä (CRM) ja tehdasjärjestelmässä, palapelin kokoaminen järkevällä tavalla vaatii erityisosaamista. Yrityksellä voi olla myös tarve hyödyntää analytiikassaan ulkopuolisia datalähteitä.  

Jokaisen yrityksen tilanne ja tarve yhdistellä ja analysoida dataa on erilainen. SAP-järjestelmät ovat laajoja ja monipuolisia kokonaisuuksia. SAP-datan yhdistäminen muuhun dataan vaatii erityisosaamista, koska SAP-järjestelmät ovat monia muita järjestelmiä monimutkaisempia, on eri järjestelmäversioita ja useita integraatiotapoja.

Käytä data-arkkitehtuuriin erikoistunutta osaamista

Kun tarve dataintegraatiohankkeelle on käynyt ilmeiseksi, näkemyksiä ja mielipiteitä hankekokonaisuudesta ja sen toteuttamisesta voi olla paljon. Oleellista on tunnistaa, minkälainen yrityksen SAP-tiekartta on ja millainen datalähteiden kirjo on nyt ja tulevaisuudessa.

Se, minkä sukupolven SAP-tuotteet yrityksellä on käytössään, vaikuttaa siihen miten ja mitä dataa kannattaa siirtää ekosysteemistä toiseen – ja mikä on järkevin tietovarastoratkaisu. 

Etlia tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista SAP-integraatiohankkeiden toteuttamiseen. Roolimme voi olla mikä tahansa: data-arkkitehdista projektin johtamiseen ja toteutukseen sekä dataa hyödyntävien ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Olemme auttaneet useita yrityksiä, esimerkiksi Ahlstromia, vastaavissa hankkeissa. Osaamme analysoida tilanteen ja ehdottaa pitkällä tähtäimellä järkevän ratkaisun, josta saadaan kuitenkin myös nopeasti hyötyjä. Tarjoamme myös hankkeen toteutuksen tiiviissä yhteistyössä mahdollisten muiden osapuolien kanssa. 

Lue myös blogi Fast access to SAP ERP demo data sources

Microsoft Fabric 

.